FAQ DROOGTE & WATERGEBRUIK

Kies een categorie of zoek

ALGEMEEN

Wat is droogte?


Als er meer water verdampt dan dat er bijkomt, ontstaat droogte. De droogte kan van regio tot regio sterk verschillen, zeker in de zomerperiode. Dit komt omdat de neerslag dan vooral onder de vorm van (onweers)buien valt en dit zijn zeer plaatselijke fenomenen. Zo kan het gebeuren dat er sprake is van een zeer uitgesproken watertekort over het westen van het land, terwijl er van droogte elders in het land geen sprake is. De actuele toestand van de droogte kan je hier terugvinden.
Hoe lang zijn dergelijke maatregelen van kracht?


Dergelijke maatregelen zijn van kracht tot de einddatum vermeld in het besluit OF, indien er geen einddatum vermeld wordt, tot een politiebesluit de beperking opheft.
Hoe word ik ingelicht over deze maatregelen?


De algemene referentiebron is www.opdehoogtevandroogte.be. Indien de gouverneur dringende maatregelen neemt, dan kan je daar de link per provincie terugvinden.

Voor Limburg is dat:

Ook de gemeenten zullen deze informatie verder versterken via hun website en sociale media.

Verder kan u op Vlaanderen.be een overzicht vinden van alle huidige droogtemaatregelen (ook in de andere provincies).
Is er ook sprake van droogte als het regent?


Droogte ontstaat niet in één dag, maar is een proces dat langere tijd speelt. Na een paar flinke regenbuien kan het gras weer groen worden, maar is de grondwaterstand nog laag. Dan kan er dus nog sprake zijn van droogte.
Welke maatregelen neemt de overheid tegen de gevolgen van de droogte?


De Vlaamse Droogtecommissie komt periodiek bij elkaar als er sprake is van een mogelijk verminderde waterbeschikbaarheid. De Droogtecommissie volgt de droogtesituatie nauwlettend op en stelt maatregelen voor (=adviserend). Houdt de droogte aan en wordt de vraag naar water nog groter dan wat er aan regen viel en via de rivieren ons land binnenstroomt, dan wordt er opgeschaald. De 'water'partners stellen vervolgens alles in het werk om te voorkomen dat de watertekorten groter worden (= pro-actieve maatregelen). Als ook dat niet leidt tot het gewenste effect, dan kan de gouverneur van elke provincie ook nog dringende, reactieve maatregelen nemen die het gebruik van water beperken of verbieden.
Wat is de Vlaamse Droogtecommissie?


De Vlaamse Droogtecommissie is ingebed in de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en bestaat uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest die bij het waterbeleid betrokken zijn, vertegenwoordigers van de lokale waterbeheerders (provincies, gemeenten, polders en wateringen), een vertegenwoordiger van de afvalwater- en drinkwaterbedrijven, vertegenwoordiging van de gouverneurs en van de kabinetten van de ministers van Mobiliteit en Omgeving. Ook het Vlaams Crisiscentrum maakt deel uit van deze commissie.

De commissie komt in actie bij aanhoudende of dreigende droge periodes met algemene of specifieke watertekorten. Bij lokale droogte en waterschaarste gebeurt het overleg en de coördinatie via het provinciaal droogte overleg onder leiding van de gouverneur.
Wat betekenen de kleurcodes van de Vlaamse Droogtecommissie?


Meer informatie over de gebruikte niveau’s/kleurcodes is terug te vinden op http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie/droogtecommissie-beelden/4niveaus.

HOE DROOGTE VERMIJDEN?

Duurzaam watergebruik thuis


Iedereen kan bijdragen tot een daling van het verbruik door zijn persoonlijke verbruik te beperken en ook familie en vrienden daar toe aan te sporen. Solidariteit werkt! Start altijd met een nulmeting: neem de stand van je watermeter. Vervolgens lees je vb. 2x per maand de meterstand af en je rekent deze terug naar liter per hoofd per dag (m³ omzetten in 1 000 liter, delen door het aantal dagen tussen de metingen en door het aantal personen dat aanwezig was). Download het waterspaarformulier! Als je snel resultaat wil, kan je gebruik maken van deze 14 besparingstips:

 • zorg voor een toiletspoeling met spaartoets
 • neem eerder een (korte) douche dan een bad
 • installeer een waterbesparende douchekop
 • was met een volle machine
 • repareer lekken
 • laat water niet onnodig lopen (vb. tijdens tanden poetsen, scheren,...)
 • plaats een bruismondstuk op je kranen
 • beter één grote dan meerdere kleine afwasjes
 • was je auto met emmer en spons
 • gebruik restwater voor je planten (vb. spoelwater van groenten of water dat je laat lopen tot er warm water uit komt)
 • besproei je tuin beperkt en correct
  • liever één keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten
  • 's morgens of 's avonds
  • 'mulchen' houdt de bodem vochtig
 • installeer waterzuinige toestellen
 • vang regenwater op (put of ton)
 • optimaliseer je leidingen (minimale leidinglengte tussen warmwatertoestel en tappunt)
Meer over watervriendelijk tuinieren kan je hier terugvinden. Meer over watervriendelijk (ver)bouwen kan je hier terugvinden.
Duurzaam watergebruik in land- en tuinbouw


Water is onmisbaar op het land- en tuinbouwbedrijf. Het is een hulpbron en een noodzakelijk productiemiddel. Toch kan ook deze sector inspanningen leveren om spaarzamer om te gaan met water:

 • Laat een wateraudit uitvoeren
 • Neem waterbesparende maatregelen
 • Hergebruik water
 • Zet alternatieven in voor grondwater (leidingwater), zoals hemelwater en oppervlaktewater
Meer informatie over methoden en technieken die men kan inzetten om duurzamer met water om te springen, kan men hier per sector terugvinden.

CAPTATIEVERBOD

Welke maatregelen zijn van kracht met het captatieverbod van 20 mei 2020?


Voor alle onbevaarbare waterlopen geldt er met ingang op 21/5/2020 een captatieverbod met uitzondering (dus waar het WEL mag):

- in de stroomgebieden van de Warmbeek en zijbeken, behalve het stroomgebiedje van De Vliet, in de gemeenten Hamont-Achel en Pelt, stroomafwaarts van het kanaal Bocholt-Herentals; - in de stroomgebieden van de Kogbeek, Vrietselbeek en Langbroeksbeek en respectievelijke zijbeken in de gemeenten Dilsen-Stokkem en Maasmechelen; - in de stroomgebieden van de Jeker en het Heeswater en respectievelijke zijbeken in de gemeenten Lanaken, Bilzen, Riemst, Herstappe en Tongeren; - in de stroomgebieden van de Berwijn en de Voer en respectievelijke zijbeken in de gemeente Voeren; - op de Melsterbeek stroomafwaarts van Keelstraat-Terbiest in Sint-Truiden en vanaf dit punt in de stroomgebieden van de zijbeken die in uitmonden, in de gemeenten Sint-Truiden en Nieuwerkerken; - in de stroomgebieden van de Gete en de Velpe en respectievelijke zijbeken in de gemeenten Herk-de-Stad en Halen; - op de Demer tussen Lummense Kiezel in Hasselt en de provinciegrens in Halen; - in de stroomgebieden van de Zusterkloosterbeek, Muggenbeek, Slangbeek en Voortbeek en respectievelijke zijbeken in de gemeenten Genk, Hasselt, Zonhoven, Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder; - op de Mangelbeek stroomafwaarts van Sluisbamd in Heusden-Zolder en vanaf dit punt in de stroomgebieden van de zijbeken die er in uitmonden in de gemeenten Heusden-Zolder en Lummen; - op de Laambeek stroomafwaarts van het Albertkanaal in de gemeenten Heusden-Zolder en Lummen; - op de Zwartebeek stroomafwaarts van de Oude Baan in Beringen en vanaf dit punt in de stroomgebieden van de zijbeken die er in uitmonden, behalve het stroomgebiedje van de Heesbeek, in de gemeenten Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lummen en Halen; - in de stroomgebieden van de Grotebeek/Winterbeek en zijbeken, behalve het stroomgebiedje van de Kleinebeek, in de gemeenten Beringen en Tessenderlo; - in het stroomgebied(je) van de Uilenkoploop in de gemeente Tessenderlo; - in de stroomgebieden van de Grote Laak en zijbeken in de gemeenten Leopoldsburg, Beringen, Ham en Tessenderlo; - in de stroomgebieden van de Scheppelijke Nete, Maatheideloop, Ritreienloop en Postelvaartje en respectievelijke zijbeken in de gemeente Lommel.

Algemene uitzonderingen op het verbod zijn:

- het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

- het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen
Waarom is zo'n captatieverbod nodig?


Deze maatregel is nodig:

 • omwille van gezondheidsrisico's verbonden aan droogte en lage waterstanden;

 • om de goede ecologische toestand van de waterloop te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan door bijkomende afname van water. Als het debiet of de hoeveelheid water in de onbevaarbare waterlopen verder achteruit gaat, ontstaat er o.m. een zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in het water structureel verstoord wordt;

 • om te voorkomen dat beken gaan dichtgroeien, hetgeen bij plotse hevige regenval dan weer een verhoogd overstromingsrisico met zich meebrengt;

 • en om te voorkomen dat er een vorm van 'captatietoerisme' zou optreden, waarbij op dezelfde waterloop hogerop opgepompt zou worden.
Waar kan ik de besluiten die momenteel van toepassing zijn voor de provincie Limburg terugvinden?


Je kan de heersende besluiten nalezen op www.crisis-limburg.be/droogte. Ook op Vlaanderen.be vindt u een overzicht van alle huidige droogtemaatregelen (ook in de andere provincies).
Wat zijn onbevaarbare waterlopen?


Dit zijn waterlopen van 1e, 2e en 3e categorie in beheer van een gemeente, een provincie, de Vlaamse Milieumaatschappij of de wateringen (indien van toepassing). Onder het politiebesluit van 20 mei 2020 vallen (stroom)gebieden met waterlopen van 1e, 2e en 3e categorie.
Waar en wanneer kan er wel water opgepompt worden?


Het politiebesluit van 20 mei 2020 legt een captatieverbod op voor alle onbevaarbare waterlopen, met uitzondering van enkele (delen van) waterlopen opgesomd in het besluit. Bijkomend is er een uitzondering voor het oppompen van drinkwater voor vee dat buiten staat en voor het gebruik als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Capteren kan ook nog uit de bevaarbare waterlopen, mits melding of vergunning:

https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie

Tenslotte kan effluentwater voor irrigatiedoeleinden bij Aquafin afgehaald worden mits het volgen van de juiste procedure: https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven
Tot wanneer is het captatieverbod geldig?


De einddatum is nog niet bekend. Het captatieverbod blijft gelden tot een politiebesluit het officieel opheft.

De situatie van de waterlopen wordt systematisch opgevolgd. Omstandigheden zoals het weer kunnen er voor zorgen dat het verbod wordt gewijzigd of ingetrokken.
Voor wie geldt het captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen?


Voor iedereen binnen het aangewezen gebied waar het verbod geldt.
Wie is bevoegd voor de handhaving op dit politiebesluit?


De politie is hiervoor bevoegd.
Wat zijn de gevolgen van een overtreding?


Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf en een geldboete, of met één van deze straffen alleen.
Wordt een vijver in een (provinciaal) domein in dit verband beschouwd als een onbevaarbare  waterloop?


Als de vijver verbonden is met een onbevaarbare waterloop, geldt ook daar het captatieverbod. Vijverwater is omwille van het grote gevaar voor o.m. botulisme sowieso niet geschikt voor het besproeien van gewassen voor menselijke en mogelijk ook dierlijke consumptie.
Mag mijn vijver nog in verbinding staan met de onbevaarbare waterlopen waar het verbod geldt?


Neen, dit is niet toegelaten. Wanneer er voor de vijver via een verbinding water onttrokken wordt uit de onbevaarbare waterloop, wordt dit ook beschouwd als een vorm van captatie.
Wat is een ecologische kwetsbare waterloop?


Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper. Omwille van de droogte gaat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

BLAUWALGEN

Wat zijn blauwalgen?


Blauwalgen komen zowel voor in zoet als in zout water en zijn eigenlijk geen algen, maar bacteriën. Hun wetenschappelijke naam is cyanobacteriën. Er zijn niet minder dan 2000 soorten en ze behoren tot de oudste levensvormen op aarde. Wat ze wel met echte algen gemeen hebben, is hun vermogen om aan fotosynthese te doen. Bij fotosynthese wordt CO2 omgezet naar biomassa en zuurstof met behulp van zonlicht. Blauwalgen krijgen meestal pas aandacht als ze bloeien en een drijflaag vormen. Niet alle blauwalgen zijn toxisch, maar het overgrote deel is dat wel. Daarom is het belangrijk om elke drijflaag te melden. Voor bloei moeten een aantal factoren aanwezig zijn:

 1. een (te) hoog gehalte aan voedingsstoffen (nutriënten) in het water
 2. een hoge watertemperatuur
 3. een gebrek aan stroming waardoor de bacteriën lange tijd ter plaatse blijven
Daarom komen de bloeien vooral ’s zomers voor in stilstaand of traag stromend water.
Voor welke problemen zorgt blauwalgenbloei?


Drijvend aan het wateroppervlak vormt blauwalgenbloei een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water. Als de olieachtige laag op het water dikker wordt en het wier dichter op elkaar drijft, sterven de blauwwieren af en komen er giftige stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier:

 1. Via de mond, via de huid en bij inademing kunnen er bijhorende gezondheidsklachten ontstaan zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid en hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma.
 2. Toxines die aanwezig zijn in kleine waterdruppeltjes, kunnen ook via de luchtwegen opgenomen worden. Hierdoor lopen niet alleen zwemmers maar ook hengelaars en beoefenaars van sporten op of aan het water een potentieel risico. Ook honden lopen risico omdat zij met open bek zwemmen.
 3. Drijflagen van blauwalgen zien er vaak ook vies uit en kunnen ernstige geurhinder veroorzaken.
Omwille van dit risico wordt bij de vaststelling van een blauwalgenbloei vaak een captatie- en/of recreatieverbod ingesteld. Hierdoor mogen landbouwers geen water meer gebruiken om hun vee te drenken of hun gewassen te beregenen en worden allerlei watersporten verboden. Beide maatregelen kunnen een serieuze economische impact hebben. Blauwalgenbloeien veroorzaken ook bijkomende problemen in het water:
 1. De grote toename van blauwalgen leidt tot een vertroebeling van het water en dus tot een verminderde lichtinval. Daardoor verdwijnen ondergedoken waterplanten, die belangrijk zijn voor een gezond waterecosysteem.
 2. Blauwalgen zijn minder eetbaar dan ander plankton. Daarom wordt bij een massale toename de voedselketen in het water verstoord.
 3. Overdag piekt het zuurstofgehalte in het water als gevolg van de massale fotosynthese . Maar ’s nachts verbruiken de algen veel zuurstof waardoor het zuurstofgehalte scherp daalt. Deze grote schommelingen in de zuurstofhuishouding kunnen schadelijk zijn voor vissen. In het najaar sterven de algen massaal af. Hierbij kan het zuurstofgehalte zo sterk dalen dat vissen en andere waterdieren kunnen sterven. Zuurstoftekort in het water bevordert bovendien de ontwikkeling van botulisme waar vooral watervogels het slachtoffer van worden.
Hoe herken je blauwalgen?


In het veld zijn blauwalgenbloeien vrij makkelijk te herkennen:

 • Bij bloei vormen de bacteriën een drijflaag, die zichtbaar wordt als een blauwgroene tot roodbruine, olie- of verfachtige laag, drijvend op het wateroppervlak.
 • Wanneer er in de oeverzone wit of blauw schuim verschijnt, is er ook sprake van een blauwalgenbloei.
 • Ook een ongewone watervogel- en/of vissterfte kan in die richting wijzen.
Een drijflaag van blauwalgen mag niet verward worden met een bedekking van het wateroppervlak door kroos, stuifmeel of andere bacteriën. In het eerste geval bestaat de bedekking uit afzonderlijke kleine groene plantjes. Het massale vrijkomen van stuifmeel in het voorjaar kan tot geelachtige drijflaagjes op het water leiden. Sommige andere bacteriën kunnen dunne drijflaagjes vormen die gemakkelijk herkenbaar zijn doordat ze bij verstoring in kleine stukjes uiteenvallen. Drijflagen van blauwalgen sluiten na verstoring zoals olie direct weer aaneen.
Hoe meld ik blauwalgenbloei?


Denk je zelf blauwalgen op te merken?

 • In een waterloop: contacteer je gemeente
 • Bij een zwem- of recreatievijver: contacteer de waterbeheerder (in de meeste gevallen de gemeente)
Lees meer over blauwalgen melden
Wat kan je zelf doen om blauwalgenbloeien tegen te gaan?


Als eigenaar van een private vis- of recreatievijver kan je zelf enkele maatregelen nemen om de massale toename van blauwalgen tegen te gaan. Blauwalgen kunnen maar tot bloeivorming overgaan indien ze beschikken over voldoende voedingsstoffen (voornamelijk stikstof- en fosforverbindingen). In vijvers die op een ecologisch evenwichtige manier zijn ingericht zijn deze voedingsstoffen slechts beperkt aanwezig. Deze vijvers worden gekenmerkt door helder water, een goed ontwikkelde onderwatervegetatie en een beperkte visstand. Het toepassen van de volgende basisregels kan helpen om bloeivorming van blauwalgen te beperken/vermijden:

 • Vermijd de aanvoer van verontreinigd water
 • Beperk de hoeveelheid uitgezette vis
 • Vermijd het bijvoederen van vis en beperk het gebruik van lokvoer tijdens het hengelen
 • Zorg dat er voldoende onderwaterplanten in de vijver staan en vermijd het verwijderen of beschadigen van deze planten
 • Vermijd het verstoren van de onderwaterbodem
 • Voeder geen in het wild levende dieren
Voor een land-of tuinbouwer die voor diverse toepassingen ((druppel)irrigatie, drinkwater vee, ….) water gebruikt uit een private vijver of waterbassin, is blauwalgengroei een probleem dat tijdig moet aangepakt worden. Algen maken het water meer alkalisch en zorgen dus voor een pH-stijging. Verder kunnen ze het irrigatiesysteem verstoppen en problemen veroorzaken bij de waterontsmetting. Je kan zelf verschillende maatregelen nemen om de massale toename van blauwalgen tegen te gaan. Het water afschermen van licht is de beste oplossing, maar dat is enkel bij watersilo’s gemakkelijk uitvoerbaar. Bij foliebassins is een drijvend afdekzeil een mogelijkheid. Er bestaan ook voorwerpen uit kunststof (bollen, robuuste drijvende zeshoekige platen,…) die op het water drijven en mee met waterpeil op en neer gaan. Je moet er zoveel aanbrengen tot het wateroppervlak volledig afgedekt is bij de hoogste waterstand. Die alternatieven zijn duur en hevige wind kan een spelbreker zijn. Wil je een staal laten onderzoeken? Dan kan je contact opnemen met: Labo Iliano Schouteerpark 15 9070 Destelbergen T 09 228 19 70
Wat is "zachte recreatie"?


Onder zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… verstaan. Pleziervaart valt buiten zachte recreatie.

TYPES WATER

Wat is oppervlaktewater?


Alle water dat aanwezig is in sloten, beken, rivieren, kanalen en meren.
Wat is kraanwater/leidingwater?


Het water geproduceerd of ingevoerd door drinkwaterbedrijven om verdeeld te worden door middel van het drinkwaterleidingnetwerk. Dit water kan een diverse oorsprong hebben, maar voldoet steeds aan de drinkwaternormen.
Wat is hemelwater of regenwater?


Hemelwater of regenwater is de verzamelnaam voor regen, sneeuw, hagel, met inbegrip van dooiwater. Hemelwater/regenwater dat opgevangen en gestockeerd wordt in een regenton, regenput of regenbassin, kan vaak zonder noemenswaardige zuivering gebruikt worden voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vragen. Zoals bijvoorbeeld voor het sproeien van je tuin of het doorspoelen van je toilet.
Wat is grondwater?


Er zijn 2 soorten grondwater met name freatisch (ondiep) grondwater en gespannen (diep) grondwater.

Freatisch grondwater is grondwater dat in de bovenste lagen van de bodem infiltreert vooraleer het een ondoordringbare laag tegenkomt. De diepte van de freatische grondwaterlaag of aquifer kan zeer sterk verschillen van regio tot regio.

Freatisch water kan aan de onderzijde wel zijn begrensd door een slecht doorlatende bodemlaag (bijvoorbeeld klei), het water staat zelf in relatief goed-doorlatende grond. Het eerste grondwater dat men tegenkomt wanneer men gaat graven, is normaal gesproken freatisch.

Freatische grondwaterlagen en aldus grondwaterwinningen uit deze lagen, zijn voor hun voeding rechtstreeks afhankelijk van de neerslag.

Gespannen grondwater is de watervoorraad die zich over zeer lange periodes onder de ondoordringbare lagen (of “aquitards”, bijvoorbeeld een dikke kleilaag) opbouwt. Veelal zijn deze gespannen grondwaterlagen afhankelijk van lateraal transport voor hun voeding en kunnen de eigenlijke voedingsgebieden ver liggen van de locatie waar het water effectief wordt opgepompt. Dit water is nauwelijks onderhevig aan variaties in neerslag op korte termijn.
Is putwater hetzelfde als grondwater (opgehaald met pomp)?


Ja, putwater heeft als bron ondiep of diep grondwater en wordt via een waterput naar boven gehaald. Dit mag niet verward worden met regenwater uit een regenwaterput.
Wat is vijverwater?


Water van een natuurlijke vijver staat vaak in contact met het grondwater. Dit vijverwater moet in deze gevallen beschouwd worden als “grondwater” omdat deze in verbinding staat met de grondwatertafel.

De meeste kleinere, niet-natuurlijke vijvers staan niet in contact met het grondwater doordat ze afgeschermd worden door een niet doorlaatbare folie. Hierdoor hebben ze een externe voedingsbron nodig zoals hemelwater, kraanwater,in- en uitlaten in contact met oppervlaktewater,…
Wat is aanmaakwater voor gewasbescherming?


Gewasbeschermingsmiddelen worden in hoge concentratie verkocht en moeten met water aangelengd worden alvorens ze mogen ingezet worden. Dit water is het “aanmaakwater”.
Wat is effluent?


Gezuiverd afvalwater dat vanuit RWZI’s (rioolwaterzuiveringsinstallaties) of bedrijven wordt geloosd in oppervlaktewater.
Wat is bemalingswater/bronbemaling?


Bij het uitvoeren van heel wat bouwwerken is het nodig om tijdelijk de grondwaterstand plaatselijk te verlagen zodat de bouwwerken “in het droog” kunnen worden uitgevoerd. Met pompen wordt dan het “bemalingswater” weggepompt. Dit water moet terug geïnfiltreerd worden in de grond en indien dit niet mogelijk is in het oppervlaktewater. Enkel indien vorige 2 opties niet mogelijk zijn mag het geloosd worden op het rioleringsstelsel.

WELK WATER MAG IK GEBRUIKEN?

Mag ik het water uit een kanaal of bevaarbare waterloop gebruiken?


Je mag water uit een kanaal of bevaarbare waterloop gebruiken mits een aantal voorwaarden. Voor meer informatie met betrekking tot de voorwaarden en aanvraagformulieren zie:

https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie

In tijden van waterschaarste (te weinig water of een te slechte kwaliteit voor bepaalde toepassingen) kunnen hier beperkingen voor worden opgelegd door de overheid.
Mag ik water capteren (‘betrekken uit’ of ‘aftappen van’) uit onbevaarbare waterlopen ?


In normale omstandigheden mag je als aangelande of langs de openbare weg water capteren uit een onbevaarbare waterloop.

In tijden van waterschaarste (te weinig water of een te slechte kwaliteit voor bepaalde toepassingen) kunnen hier beperkingen voor worden opgelegd door de overheid.
Mag ik water uit een mijn eigen hemelwater- of regenwaterput gebruiken?


Ja dit water mag gebruikt worden voor alle toepassingen waarvoor geen drinkwaterkwaliteit vereist is. (spoelen toiletten, wasmachine, auto wassen,…).
Mag ik grondwater uit mijn eigen grondwaterput gebruiken?


Dit water mag gebruikt worden als voldaan is aan de eventuele meldings- of vergunningsplicht (zie https://www.vmm.be/water/grondwater/gebruik).
Mag ik water uit een vijver gebruiken?


De meeste grote vijvers zijn natuurlijke vijvers die in direct contact staan met het grondwater. Als het grondwaterpeil zakt, dan zakt ook het peil in de vijver. Omgekeerd geldt dan ook dat als water uit de vijver gecapteerd wordt, waardoor het peil in de vijver zakt, dat dan ook het grondwaterpeil zal zakken.

Om water uit een vijver te mogen capteren moet men in de meeste gevallen dus over een vergunning beschikken.
Mag ik bemalingswater gebruiken?


De goede praktijk is om het bemalingswater terug te infiltreren in het grondwater.

De eigenaar van een bemaling kan echter bij de aanvraag van de bemalingsvergunning een aanmelding doen zodat die tot 5000 m³ kan aanbieden voor eventuele afnemers. Wil je water gebruiken van een bemaling, dan moet de leverancier conform zijn aan deze regelgeving.
Kan ik effluentwater gebruiken?


Landbouwers en gemeenten kunnen op een aantal plaatsen tegen betaling gezuiverd afvalwater halen op het zuiveringsstation of bij bedrijven. Dit water wordt aangeboden met een grondstoffenverklaring omdat het niet bruikbaar is voor alle doeleinden. Meer informatie hierover vind je hier.