RISICO'S INVENTARISEREN

Risico's inventariseren

De mogelijke risico's in onze provincie zijn onbeperkt: transport van gevaarlijke stoffen, natuurbranden, spoorwegincidenten, wateroverlast en overstromingen, pijpleidingen, enz.

Het in kaart brengen van wat er kan gebeuren, is een eerste stap in de cyclus van noodplanning en crisisbeheer.

WAT DOET DE OVERHEID?

De burgemeester (op gemeentelijk vlak) en de gouverneur (op provinciaal vlak) buigen zich over de risico's die zich kunnen voordoen, elk voor zijn of haar grondgebied. 

Met deze kennis gaan ze aan de slag om een geschikte aanpak te bepalen:

  • Preventiemaatregelen uitwerken zodat de kans dat het risico zich voordoet vermindert.

  • Een plan van aanpak (noodplan) opstellen om de schadelijke gevolgen van het risico te beperken.

Binnen de provincie Limburg richten we ons in het bijzonder op volgende risico's: natuurgebieden, luchtvaartongevallen, wateroverlast en overstromingen (o.a. Maas), Seveso, elektriciteit, pijpleidingen, droogte, spoorincidenten, evenementen, nucleaire ongevallen, scheepvaartongevallen en terrorisme.

WAT DOEN DE BEDRIJVEN?

Elke werkgever is wettelijk verplicht om een risico-analyse te maken. Ze stellen daarbij een intern noodplan op voor het beperken en bestrijden van incidenten binnen het 'bedrijfs'terrein (dit kan net zo goed een school of een woonzorgcentrum zijn).

Voor Sevesobedrijven gelden strengere richtlijnen. Zij produceren, verwerken of behandelen gevaarlijke stoffen of slaan deze op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondernemingen actief in de petrochemie of de opslag van explosieven.

De Sevesobedrijven worden verdeeld in twee categorieën: hogedrempel of lagedrempel, op basis van de aard en de hoeveelheid van de aanwezige gevaarlijke stoffen. Deze drempel bepaalt de verplichte voorzorgsmaatregelen, zoals het opstellen van een veiligheidsrapport, de verplichting voor de overheid om ook een extern noodplan uit te werken, enz.

Limburg telt momenteel 42 Sevesobedrijven: 22 hogedrempel en 20 lagedrempel.

Voor meer informatie over Sevesobedrijven bij jou in de buurt kan je terecht op www.seveso.be .

WAT KAN JIJ DOEN?

Jij kan zelf ook actief meewerken aan een veilige(re) leefomgeving.

Weet jij welke risico's er in jouw buurt zijn?

En weet je wat te doen als er iets gebeurt?

Maak zelf eens de oefening en vergelijk met de meest voorkomende risico's op www.risico-info.be .

INFORMATIE OVER RISICO'S

Ook op onze website is meer informatie te vinden over specifieke risico's:

Natuurbrand

Seveso-risico

Nucleair risico

Op deze pagina's lees je meer over wat deze risico's inhouden, welke onze rol is en wat jij kan doen.